Private Equity

คือ การเข้าซื้อหุ้นหรือลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป้าหมายหลักของการทำ Private Equity คือนำหุ้นดังกล่าวเข้าเทรดในตลาดหรือทำการ IPO เพื่อให้ราคาของหุ้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว