อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ 2567 อัตราใหม่ล่าสุด เริ่ม 1 พ.ค.

3 min read    Money Buffalo

ฉบับย่อ

 • เช็คอัตราอัตราเงินเดือนข้าราชการ ปี 2567 แต่ละตำแหน่ง
 • ฐานเงินเดือนต่ำสุดของข้าราชการตำแหน่งทั่วไปคือ 4,870 บาท
 • อัตราเงินเดือนช้าราชการใหม่ เริ่มใช้ 1 พ.ค. 2567 สำหรับข้าราชการแรกบรรจุ

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

ใครทำงานก็หวังจะมีค่าตอบแทนกันทั้งนั้น วันนี้พี่ทุยเลยมาอัปเดตอัตรา เงินเดือนข้าราชการ 2567 กันหน่อย แต่ละตำแหน่ง แต่ละขั้น จะได้กันเงินเดือนเท่าไหร่ และปี 2567 นี้มีการปรับขึ้นฐานเงินเดือนด้วยนะ กลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพิ่ม 10% ภายใน 2 ปี โดยข้าราชการแรกบรรจุ วุฒิปริญญาตรีขั้นต่ำ 18,000 บาท, ปวช. ขั้นต่ำ 11,000 บาท เริ่ม 1 พ.ค. 

ปัจจุบันข้าราชการพลเรือนสามัญ แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชี ตามประเภทตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหารประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละระดับไว้ ตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

เงินเดือนข้าราชการ 2567 ขั้นต่ำ-ขั้นสูง ตำแหน่งทั่วไป

ตำแหน่งทั่วไป คือ ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญา

1.ระดับปฏิบัติงาน

ขั้นสูง : 21,010 บาท
ขั้นต่ำ : 4,870 บาท

2.ระดับชำนาญงาน

ขั้นสูง : 38,750 บาท
ขั้นต่ำ : 10,190 บาท

3.ระดับอาวุโส

ขั้นสูง : 54,820 บาท
ขั้นต่ำ : 15,410 บาท

4.ระดับทักษะพิเศษ 

ขั้นสูง : 69,040 บาท
ขั้นต่ำ : 48,220 บาท

อัตราเงินเดือนข้าราชการ ขั้นต่ำ-ขั้นสูง ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งวิชาการ คือ ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิระดับปริญญา

1.ระดับปฏิบัติการ

ขั้นสูง : 26,900 บาท
ขั้นต่ำ : 8,340 บาท
ขั้นต่ำชั่วคราว : 7,140 บาท

2.ระดับชำนาญการ 

ขั้นสูง : 43,600 บาท
ขั้นต่ำ : 15,050 บาท
ขั้นต่ำชั่วคราว : 13,160 บาท

3.ระดับชำนาญการพิเศษ

ขั้นสูง : 58,390 บาท
ขั้นต่ำ : 22,140 บาท
ขั้นต่ำชั่วคราว : 19,860 บาท

4.ระดับเชี่ยวชาญ

ขั้นสูง : 69,040 บาท
ขั้นต่ำ : 31,400 บาท
ขั้นต่ำชั่วคราว : 24,400 บาท

5.ระดับทรงคุณวุฒิ

ขั้นสูง : 76,800 บาท
ขั้นต่ำ : 43,810 บาท
ขั้นต่ำชั่วคราว : 29,980 บาท

เงินเดือนข้าราชการ 2567 ขั้นต่ำ-ขั้นสูง ตำแหน่งอำนวยการ

ตำแหน่งอำนวยการ คือ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมา จากตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งทั่วไป

ขั้นสูง

 • ระดับต้น : 59,500 บาท
 • ระดับสูง : 70,360 บาท

ขั้นต่ำ

 • ระดับต้น : 26,660 บาท
 • ระดับสูง : 32,850 บาท

ขั้นต่ำชั่วคราว

 • ระดับต้น : 19,860 บาท
 • ระดับสูง : 24,400 บาท

อัตราเงินเดือนข้าราชการ ขั้นต่ำ-ขั้นสูง ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่งบริหาร คือ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมา จากตำแหน่งอำนวยการ

ขั้นสูง

 • ระดับต้น : 74,320 บาท
 • ระดับสูง : 76,800 บาท

ขั้นต่ำ

 • ระดับต้น : 51,140 บาท
 • ระดับสูง : 56,380 บาท

ขั้นต่ำชั่วคราว

 • ระดับต้น : 24,400 บาท
 • ระดับสูง : 29,980 บาท

ปรับเงินเดือนข้าราชการเมื่อไหร่

การปรับเงินข้าราชการจะมีการประเมินผลการเลื่อนเงินเดือน กำหนดปีละ 2 รอบ

 • ช่วงแรก ประเมินผล 1 ต.ค. – 31 มี.ค. มีผลปรับเงินเดือน ในวันที่ 1 เม.ย.
 • ช่วงสอง ประเมินผล 1 เม.ย. – 30 ก.ย. มีผลเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ต.ค.

อัตรา เงินเดือนข้าราชการ ตามวุฒิการศึกษา

และยังมีการแบ่งฐานเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาอีกด้วย (ปัจจุบัน 27 ธ.ค. 2567)

 • ปวช. เงินเดือนเริ่มต้น 9,400-10,340 บาท
 • ปวส. เงินเดือนเริ่มต้น 11,500-12,650 บาท
 • ปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้น 15,000-16,500 บาท
 • ปริญญาโท เงินเดือนเริ่มต้น 17,500-19,250 บาท
 • ปริญญาเอก เงินเดือนเริ่มต้น 21,000-23,100 บาท

เงินเดือนข้าราชการพลเรือน อัตราใหม่ล่าสุด เริ่ม 1 พ.ค. 2567

และล่าสุด 28 พ.ย. 2566 ครม. อนุมัติปรับอัตราเงินเดือน กลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพิ่ม 10% ภายใน 2 ปี โดยข้าราชการแรกบรรจุ วุฒิปริญญาตรีขั้นต่ำ 18,000 บาท, ปวช. ขั้นต่ำ 11,000 บาท

อีกทั้งจะมี การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับข้าราชการเดิมที่ฐานเงินเดือนต่ำกว่าฐานของข้าราชการบรรจุใหม่ ให้มีการปรับชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับประมาณ 10 ปี

และมีการปรับเพดานเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดิม ข้าราชการที่มีเงินเดือนต่ำกว่าเดือนละ 13,285 บาท จะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอีก 2,000 บาทต่อเดือน และเมื่อเพิ่มแล้วต้องไม่เกิน 13,285 บาท แต่จะมีการปรับเพดานใหม่เป็น 14,600 บาท หากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเงินเดือนไม่เกิน 14,600 บาท จะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอีก 2,000 บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 14,600 บาทต่อเดือน

อีกกลุ่มหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเงินเดือนต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท หรือเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแล้วก็ยังไม่ถึง 10,000 บาท จะปรับเพดานใหม่เป็น 11,000 บาท หรือผู้ที่มีเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแล้วยังไม่ถึง 11,000 บาท ก็จะเพิ่มให้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 11,000 บาทต่อเดือน

โดยอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ คาดว่าน่าจะใช้จริงปีแรกได้ 1 พ.ค. 2567

ปีที่ 1 

 • ปวช. เงินเดือนเริ่มต้น 10,340-11,380 บาท
 • ปวส. เงินเดือนเริ่มต้น 12,650-13,920 บาท
 • ปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้น 16,500-18,150 บาท
 • ปริญญาโท เงินเดือนเริ่มต้น 19,250-21,180 บาท
 • ปริญญาเอก เงินเดือนเริ่มต้น 23,100-25,410 บาท

ปีที่ 2 คาดว่าน่าจะใช้จริงปีแรกได้ 1 พ.ค. 2568

 • ปวช. เงินเดือนเริ่มต้น 11,380-12,520 บาท
 • ปวส. เงินเดือนเริ่มต้น 13,920-15,320 บาท
 • ปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้น 18,150-19,970 บาท
 • ปริญญาโท เงินเดือนเริ่มต้น 21,180-23,300 บาท
 • ปริญญาเอก เงินเดือนเริ่มต้น 25,410-27,960 บาท

อ่านเพิ่ม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile