วิธีคิด VAT 7% กี่บาท คำนวณง่าย ๆ คิดยังไง

วิธีคิด VAT 7% กี่บาท คำนวณง่าย ๆ คิดยังไง

3 min read    Money Buffalo

ฉบับย่อ

  • VAT คือ ภาษีทางอ้อม ที่รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริการ
  • ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องนำภาษีให้กับกรมสรรพากรเพื่อเข้าสู่คลังของประเทศ สำหรับการใช้จ่ายและพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
  • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% คิดง่าย ๆ ด้วยเครื่องคิดเลข

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 7% ที่เราคุ้นเคย เป็นหนึ่งในภาษีที่หนียากสุด ๆ ไปไหนก็เจอ บางทีก็ทำงง ๆ ว่าสรุปแล้วต้องจ่ายเงินชำระสินค้าหรือบริการกี่บาทกันแน่ วันนี้พี่ทุยเลยจะแชร์ วิธีคิด VAT 7% กันหน่อย รับรองรู้เรื่อง !

ทำความเข้าใจ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 7% คืออะไร 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT คือ ภาษีทางอ้อม ที่รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริการ โดยร้านค้า/ ผู้ประกอบการสามารถเรียกเก็บจากผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือได้รับบริการเป็นคนสุดท้ายได้ ผ่านการบวกลงไปในราคาของสินค้าหรือบริการ โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7%

ร้านค้าทำยังไงกับ VAT ที่เก็บมา ? 

ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องนำภาษีให้กับกรมสรรพากรเพื่อเข้าสู่คลังของประเทศ สำหรับการใช้จ่ายและพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากสังเกตจะเห็นว่าภาษีนี้จะถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ใน “ใบกำกับภาษี” 

สูตร วิธีคิด VAT 7% คำนวณแบบง่าย ๆ 

มาเริ่มฟื้นวิชาการคิดเลขไปพร้อมกับพี่ทุยกัน

กรณี หายอด VAT จากราคาปกติ

ราคาสินค้า/บริการ x (7 ÷ 100) = VAT

หรือ กดเครื่องคิดเลข : ราคาสินค้า/บริการ x 7% = ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สูตร วิธีคิด VAT 7% คำนวณแบบง่าย ๆ 

เช่น พี่ทุยขายหมู (หมูในนักลงทุนนี่เศร้านะ) 1,000 บาท x 7% = 70 บาท

ดังนั้น ราคาหมูที่ผู้บริโภคต้องชำระให้พี่ทุยคือ 1,070 บาท แบ่งเป็น มูลค่าหมู 1,000 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 70 บาท โดยพี่ทุยต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้สรรพากรทุก ๆ เดือน

กรณี หายอดก่อน VAT จากยอด VAT 

ยอดก่อน VAT = ราคาสุทธิที่รวม VAT x ( 100 ÷ 107)

กรณีหา ยอดก่อน VAT จากราคาที่รวม VAT แล้ว

กระเป๋าราคาสุทธิ 749 บาท จะเท่ากับ 749 x (100 ÷ 107) = ยอดก่อน VAT 700 บาท

กรณี ถอด VAT 7 % จากราคาที่รวมภาษีแล้ว

มูลค่า VAT = ราคาสุทธิที่รวม VAT x ( 7 ÷ 107)

กรณี ถอดมูลค่า VAT จากราคาที่รวมภาษีแล้ว

ตัวอย่าง

กระเป๋าราคาสุทธิ 749 บาท จะเท่ากับ 749 x ( 7 ÷ 107) = ภาษีมูลค่าเพิ่ม 49 บาท

วิธีคิด VAT 7% เครื่องคิดเลข

ถ้าเราใช้เครื่องคิดเลข ก็จะมีปุ่ม % สำหรับใช้ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถใช้คำนวณ VAT ได้ง่ายขึ้น ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. กดเลขราคาจริงของสินค้าและบริการนั้น ๆ
  2. กดปุ่มเครื่องหมายบวก (+)
  3. กดเลข 7 แล้วตามด้วยปุ่ม %
  4. กดปุ่มเท่ากับ (=)

เพียงเท่านี้เครื่องคิดเลขก็จะแสดงผลลัพธ์เป็นราคาที่รวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

วิธีคิด VAT 7% ใน Excel

ตัวอย่างการถอด VAT โดยใช้สูตร excel

สูตร excel หาราคาก่อน VAT คือ   = ช่องราคารวม VAT x (100 ÷ 107)

สูตร excel หาเฉพาะมูลค่าVAT คือ   = ช่องราคารวม VAT x (7 ÷ 107)

การคำนวณหัก ณ ที่จ่าย เมื่อมี VAT

จะต้องคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากยอดก่อน VAT เท่านั้น

เช่น สมมติราคารวม VAT =  749 จะได้ ราคาก่อน VAT = 700

ถ้าต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% จะคิดจาก 700 x 3% = 21 บาท

ไม่จด VAT ได้ไหม ? – ใครบ้างที่มีสิทธิ์เก็บ VAT 7% 

คำตอบง่าย ๆ เลย คือ ร้านค้าผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ใครบ้างต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ?

  • ผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี คือยอดขายหรือรายรับจริง ๆ ที่ยังไม่หักต้นทุนหรือกำไร 
  • ให้ยื่นคำขอจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

โทษ ผู้ที่ ไม่จด VAT ? แต่รายได้เกิน

  • โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียว

อ่านเพิ่ม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile