FOMC

ย่อมาจาก Federal Open market Committee เป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่มีหน้าที่กำหนดควบคุมดูแลเรื่องอัตราดอกเบี้ย

error: