Credit Rating

Credit Rating เป็นระดับความน่าเชื่อของตราสารหนี้ฉบับหนึ่งๆว่ามีระดับ Default Risk หรือความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เป็นอย่างไรบ้าง ในประเทศเรามี 2 บริษัทจะคอยจัดลำดับความเสี่ยงถือกันอยู่ก็คือ TRIS และ FITCH