[อัปเดต] เงินอุดหนุนบุตร 2566 เข้าวันไหน เงินไม่เข้าทำยังไง

เงินอุดหนุนบุตร ธันวาคม 2566 เข้าวันไหน เงินไม่เข้าทำยังไง

3 min read  

ฉบับย่อ

 • ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี บิดามารดาสามารถขอรับเงินอุดหนุนบุตร สำหรับเด็กเล็กเพิ่มอีก 600 บาทต่อเดือน 
 • กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • สามารถสมัครผ่านหน่วยงานใกล้บ้าน หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน เงินเด็ก

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

พ่อแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถขอเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 800 บาทได้ สำหรับบุตรธิดาที่อายุไม่เกิน 6 ปี และถ้าเป็นครอบครัวที่ได้รับการพิจารณาว่ายากจน ก็สามารถขอรับ เงินอุดหนุนบุตร สำหรับเด็กเล็กเพิ่มอีก 600 บาทต่อเดือน 

เงินอุดหนุนบุตร 2566 เข้าวันไหน ?

ครอบครัวที่เข้าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ Child Support Grant กรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด 

 • เดือนมกราคม : วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2566
 • เดือนกุมภาพันธ์ : วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2566
 • เดือนมีนาคม : วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 2566
 • เดือนเมษายน : วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 2566
 • เดือนพฤษภาคม : วันพุธที่ 10 พ.ค. 2566
 • เดือนมิถุนายน : วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2566
 • เดือนกรกฎาคม : วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 2566
 • เดือนสิงหาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2566
 • เดือนกันยายน : วันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2566
 • เดือนตุลาคม : วันอังคารที่ 10 ต.ค. 2566
 • เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2566
 • เดือนธันวาคม : วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 2566

ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร 2566 อย่างไร ?

พ่อแม่ที่อยากลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร มีวิธีการดังนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 • เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี หรือตกเดือนละ 8,333 บาท)
 • ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เด็กแรกเกิด หมายถึง เด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด

เงินอุดหนุนบุตร 2566 สมัครได้ที่ไหน ?

หน่วยงานใกล้บ้าน

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต.
 • เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 4. บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ปกครอง
 5. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
 6. สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ผ่านแอปพลิเคชัน เงินเด็ก

 • ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ก่อน ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต
 • ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเด็ก โดยให้แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

เอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ประกอบการลงทะเบียน

 1. หลักฐานการรับรองสถานะครัวเรือน
 2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะ หรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
 3. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

การจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับแนบเอกสารเพื่อยื่นลงทะเบียนในโครงการ ประเภทบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)
 2. ธนาคารออมสิน (บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก)
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

โดยจะดำเนินการจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Payment)

สามารถรับ เงินสงเคราะห์บุตรและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พร้อมทั้ง 2 อย่างได้มั้ย?

สำหรับใครที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึ่งส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน และมีบุตรแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ อีกทั้งยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หากผู้ประกันตนอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี และมีคุณสมบัติตตามเกณฑ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ด้วย

ฉะนั้น ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือทั้ง 2 ทาง คือ เงินสงเคราะห์บุตร และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รวมแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,400 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน

ถ้าเงินอุดหนุนบุตร ไม่เข้าบัญชี ต้องทำอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่เงินไม่เข้าบัญชีให้ตรวจสอบที่ http://csgcheck.dcy.go.th 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (วันเวลาราชการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

เบอร์โทรศัพท์
08 2091 7245
08 2037 9767
หรือ 08 3431 3533
06 5731 3199

และศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile