คู่มือ "ลดหย่อนภาษี" แบบสมบูรณ์ฉบับมนุษย์เงินเดือน

คู่มือ “ลดหย่อนภาษี” แบบสมบูรณ์ฉบับมนุษย์เงินเดือน

 

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Krungsri Asset กองทุนรวม
Krungsri Asset กองทุนรวม

การ ลดหย่อนภาษี” เป็นของคู่กันกับมนุษย์เงินเดือน พี่ทุยว่าไม่มีใครหนีเรื่องการจ่ายภาษีไปได้พ้น ยิ่งใครมีรายได้มากๆก็ยิ่งเสียภาษีมาก แต่เรายังโชคดีที่รัฐบาลเค้ายังให้เราใช้สิทธิ “ค่าลดหย่อนภาษี” ได้ ช่วยให้เราจ่ายภาษีน้อยลง แถมยังสอดแทรกประโยชน์แฝงให้กับผู้มีเงินได้ผ่านการลดหย่อนภาษีอีกด้วย

เพราะอะไรพี่ทุยถึงบอกอย่างนั้น มาดูกันเลยดีกว่าว่า “ค่าลดหย่อนภาษี” ในปี 2560 นั้นแบ่งยังไง ? มีอะไรบ้าง ?

ค่าลดหย่อนภาษีนั้น มีทั้งหมด 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้

นอกเหนือจากการที่เราสามารถเอาเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสที่อยู่ใน 40(1) และ 40 (2) ทั้งหมดของเรามาหัก “ค่าใช้จ่ายส่วนตัว” ได้ไม่เกิน 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาทแล้ว เรายังมี “ค่าลดหย่อนส่วนตัว” ที่สามารถนำมาหักเพิ่มได้อีกคนละ 60,000 บาทด้วย

2. ค่าลดหย่อนส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 • เงินสมทบกองทุนประกันสังคม แต่ไม่เกิน 9,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตของตนเอง ไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพของตนเอง ตามจริงไม่เกิน 15,000 บาทและเมื่อนับรวมกับเบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ไม่เกิน 10,000 บาท เงื่อนไขของประกันชีวิตเช่นเดียวกับของตนเอง

3. ค่าลดหย่อนส่งเสริมสถาบันครอบครัว

 • ค่าลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 60,000 บาท แต่ต้องยื่นแบบแสดงรายการรวมกัน และมีการจดทะเบียนคู่สมรส
 • ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนคน แต่ถ้าเกิด พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปสำหรับลูกคนที่ 2 ได้เพิ่มเป็น 60,000 บาท
 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา คนละ 30,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ตามจริงไม่เกินคนละ 15,000 บาท
 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท
 • ค่าฝากครรถ์และทำคลอดลดหย่อนได้ตามจริงแต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินท้องละ 60,000 บาท

4. ค่าลดหย่อนเพื่อการออมเงินและการลงทุน

 • เงินสะสม กบข. (ของข้าราชการ) เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ของเอกชน) ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 500,000 บาท
 • เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 13,200 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /เงินสะสมกบข. เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ เงินลงทุน RMF แล้วไม่เกิน 500,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไข คือ
  – เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินสะสมกบข. เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ เงินลงทุน RMF และเงินสะสมกอช. ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
  – กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไปจนถึง 85 ปีหรือมากกว่า
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /เงินสะสมกบข. เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ประกันชีวิตแบบบำนาญ และเงินสะสมกอช.
 • กองทุนรวมระยะยาว (LTF) ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100,000 บาท
  – กรณีกู้ร่วมหลายคนสามารถหารเท่าๆกันได้ แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • เงินลงทุนธุรกิจ Startup ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

5. ค่าลดหย่อนเพื่อสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจ

 • เงินบริจาคเพื่อการศึกษา หักลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของเงินที่จ่ายไป แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆแล้ว
 • เงินบริจาคทั่วไป หักลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ รวมกับเงินบริจาคเพื่อการศึกษาแล้ว
 • เงินบริจาคพรรคการเมืองตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • โครงการบ้านหลังแรก ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาทเฉพาะปีภาษี 2562ปีเดียว สำหรับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกระหว่าง 30 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2562
 • ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระด้วยบัตรเดบิต ลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง
 • ค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,00 บาทสำหรับค่าซ่อมช่วง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562
 • ค่ารถน้ำท่วม ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,00 บาทสำหรับค่าซ่อมช่วง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562
 • ช้อปช่วยชาติ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทสำหรับการซื้อช่วง 1 – 16 ม.ค. 2562
 • ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทแต่ถ้าปฏิบัติตามตามเงื่อนไขลดหย่อนได้สูงสุด 20,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทสำหรับการซื้อระหว่าง 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2562
 • ค่าลดหย่อย OTOP ตามจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาทสำหรับค่าซื้อระหว่าง 30 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2562
 • ค่าลดหย่อนหนังสือและ e-bookตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทื

ทั้งหมดนี้ก็เป็นค่าลดหย่อนภาษีที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนสามารถนำไปใช้สิทธิ์ได้ ก่อนจะใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี” ก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดเงื่อนไขให้ดีก่อนน้า เพราะบางอย่างถ้าเราทำผิดเงื่อนไขเราอาจจะโดนค่าปรับตามมาได้ เช่น LTF RMF เป็นต้น และอย่าลืมเช็คสิทธิลดหย่อนภาษีก่อนยื่นแบบด้วยล่ะ จะได้ไม่เสียสิทธิประโยชน์ไปฟรีๆเน้อออ

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"ลงทุนหุ้น" ภายใน 30 วัน
"ลงทุนหุ้น" ภายใน 30 วัน
error: