คู่มือ "ลดหย่อนภาษี" แบบสมบูรณ์ฉบับมนุษย์เงินเดือน

คู่มือ “ลดหย่อนภาษี” แบบสมบูรณ์ฉบับมนุษย์เงินเดือน

 

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021

การ ลดหย่อนภาษี” เป็นของคู่กันกับมนุษย์เงินเดือน พี่ทุยว่าไม่มีใครหนีเรื่องการจ่ายภาษีไปได้พ้น ยิ่งใครมีรายได้มากๆก็ยิ่งเสียภาษีมาก แต่เรายังโชคดีที่รัฐบาลเค้ายังให้เราใช้สิทธิ “ค่าลดหย่อนภาษี” ได้ ช่วยให้เราจ่ายภาษีน้อยลง แถมยังสอดแทรกประโยชน์แฝงให้กับผู้มีเงินได้ผ่านการลดหย่อนภาษีอีกด้วย

เพราะอะไรพี่ทุยถึงบอกอย่างนั้น มาดูกันเลยดีกว่าว่า “ค่าลดหย่อนภาษี” ในปี 2560 นั้นแบ่งยังไง ? มีอะไรบ้าง ?

ค่าลดหย่อนภาษีนั้น มีทั้งหมด 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้

นอกเหนือจากการที่เราสามารถเอาเงินได้ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสที่อยู่ใน 40(1) และ 40 (2) ทั้งหมดของเรามาหัก “ค่าใช้จ่ายส่วนตัว” ได้ไม่เกิน 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาทแล้ว เรายังมี “ค่าลดหย่อนส่วนตัว” ที่สามารถนำมาหักเพิ่มได้อีกคนละ 60,000 บาทด้วย

2. ค่าลดหย่อนส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 • เงินสมทบกองทุนประกันสังคม แต่ไม่เกิน 9,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตของตนเอง ไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพของตนเอง ตามจริงไม่เกิน 15,000 บาทและเมื่อนับรวมกับเบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ไม่เกิน 10,000 บาท เงื่อนไขของประกันชีวิตเช่นเดียวกับของตนเอง

3. ค่าลดหย่อนส่งเสริมสถาบันครอบครัว

 • ค่าลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 60,000 บาท แต่ต้องยื่นแบบแสดงรายการรวมกัน และมีการจดทะเบียนคู่สมรส
 • ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนคน แต่ถ้าเกิด พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปสำหรับลูกคนที่ 2 ได้เพิ่มเป็น 60,000 บาท
 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา คนละ 30,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ตามจริงไม่เกินคนละ 15,000 บาท
 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท
 • ค่าฝากครรถ์และทำคลอดลดหย่อนได้ตามจริงแต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินท้องละ 60,000 บาท

4. ค่าลดหย่อนเพื่อการออมเงินและการลงทุน

 • เงินสะสม กบข. (ของข้าราชการ) เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ของเอกชน) ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 500,000 บาท
 • เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 13,200 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /เงินสะสมกบข. เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ เงินลงทุน RMF แล้วไม่เกิน 500,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไข คือ
  – เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินสะสมกบข. เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ เงินลงทุน RMF และเงินสะสมกอช. ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
  – กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไปจนถึง 85 ปีหรือมากกว่า
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /เงินสะสมกบข. เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ประกันชีวิตแบบบำนาญ และเงินสะสมกอช.
 • กองทุนรวมระยะยาว (LTF) ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100,000 บาท
  – กรณีกู้ร่วมหลายคนสามารถหารเท่าๆกันได้ แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • เงินลงทุนธุรกิจ Startup ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

5. ค่าลดหย่อนเพื่อสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจ

 • เงินบริจาคเพื่อการศึกษา หักลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของเงินที่จ่ายไป แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆแล้ว
 • เงินบริจาคทั่วไป หักลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ รวมกับเงินบริจาคเพื่อการศึกษาแล้ว
 • เงินบริจาคพรรคการเมืองตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • โครงการบ้านหลังแรก ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาทเฉพาะปีภาษี 2562ปีเดียว สำหรับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกระหว่าง 30 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2562
 • ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระด้วยบัตรเดบิต ลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง
 • ค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,00 บาทสำหรับค่าซ่อมช่วง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562
 • ค่ารถน้ำท่วม ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,00 บาทสำหรับค่าซ่อมช่วง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562
 • ช้อปช่วยชาติ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทสำหรับการซื้อช่วง 1 – 16 ม.ค. 2562
 • ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทแต่ถ้าปฏิบัติตามตามเงื่อนไขลดหย่อนได้สูงสุด 20,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทสำหรับการซื้อระหว่าง 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2562
 • ค่าลดหย่อย OTOP ตามจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาทสำหรับค่าซื้อระหว่าง 30 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2562
 • ค่าลดหย่อนหนังสือและ e-bookตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทื

ทั้งหมดนี้ก็เป็นค่าลดหย่อนภาษีที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนสามารถนำไปใช้สิทธิ์ได้ ก่อนจะใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี” ก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดเงื่อนไขให้ดีก่อนน้า เพราะบางอย่างถ้าเราทำผิดเงื่อนไขเราอาจจะโดนค่าปรับตามมาได้ เช่น LTF RMF เป็นต้น และอย่าลืมเช็คสิทธิลดหย่อนภาษีก่อนยื่นแบบด้วยล่ะ จะได้ไม่เสียสิทธิประโยชน์ไปฟรีๆเน้อออ

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
error: