QE

QE ย่อมาจาก Quantitative Easing เป็นนโยบายการเงินตัวหนึ่ง ที่เป็นนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการพิมพ์เงินแล้วใช้เงินดังกล่าวเข้าระบบเศรษฐกิจเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น กล้าใช้จ่ายกันมากขึ้น

error: