Portfolio

คือ พอร์ตหรือพอร์ตการลงทุน เป็นการสร้างกลุ่มของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่มากกว่า 2 อันขึ้นไป เป้าหมายเพื่อกระจายการลงทุนและลดความเสี่ยงจากการลงทุน