Mutual Fund

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การนำเงินลงทุนของนักลงทุนหลายๆคนมารวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่ๆ แล้วนำเงินก้อนดังกล่าวไปจดทะเบียนให้มีสถานะเป็น “นิติบุคคล” เพื่อนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในสินทรัพย์และหลักทรัพย์ต่างๆตาม “นโยบายของกองทุนรวม” นั้น โดยจะมีคนที่ดูแลเงินดังกล่าวเราจะเรียกว่า “ผู้จัดการกองทุน”