Money Market

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

เป็นตลาดที่นำพา “คนมีเงินออม” และ “คนต้องการเงิน” มาเจอกันผ่านวิธีการกู้ยืมระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วเงินคลัง ฯลฯ หรือเป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารหนี้ที่อายุสั้นกว่า 1 ปี

error: