"Leverage" คืออะไร ?

“Leverage” คืออะไร ?

1 min read  

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021

ถ้าเรานำว่าคำว่า Leverage ไปแปลความหมายแบบตรงไปตรงมาก็จะแปลว่า “คานงัด” แต่ถ้าในแง่มุมของด้านการลงทุน ก็คือเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนให้สูงขึ้น ช่วยทำให้เราสามารถทำผลตอบแทนได้มากขึ้น (แน่นอนว่าก็ทำให้เรามีโอกาสขาดทุนเยอะขึ้นด้วยเช่นกัน)

สมมติว่าเราต้องการลงทุนในทองคำทั้งหมด 10 บาท ถ้าทองคำตอนนี้ราคาบาทละ 25,000 บาท แปลว่าเราต้องเตรียมเงินลงทุนทั้งหมด 250,000 บาท ไปซื้อทองคำ เราถึงจะสามารถลงทุนในทองคำ 10 บาทได้ แต่การทำ Leverage คือการที่เราวางหลักประกันบางส่วนเท่านั้นตามเงื่อนไขของสัญญา ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เราลงทุนผ่าน Gold Future โดยเราจะนำเงินไปวางเพียง 20,000 บาทเท่านั้น ก็เปรียบเสมือนถือทองคำหนัก 10 บาทได้

ราคาทองคำปรับขึ้นเป็น 26,000 บาท แปลว่าเราก็จะได้กำไรบาทละ 1,000 บาท แล้วเราถืออยู่ 10 บาท แปลว่าเราจะได้กำไร 10,000 บาท กรณีที่เราถือทองคำ 10 บาทอยู่จริง ๆ กำไร 10,000 บาท จากเงินลงทุน 250,000 บาท แปลว่าเราจะได้กำไรรวมทั้งหมด 4% แต่ถ้าเราใช้  Leverage ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ในกรณีนี้คือ ถือ Gold Future แทนการเงินวางหลักประกัน 20,000 บาท แล้วได้กำไร 10,000 บาท แปลว่าเราจะได้กำไรสูงถึง 50% !!

แน่นอนว่าในทางกลับกันถ้าราคาทองคำปรับตัวลดลงเหลือ 24,000 บาท การถือทองคำ 10 บาทอยู่จริง ๆ จะขาดทุน 10,000 บาท แปลว่าเราจะขาดทุนทั้งหมด 4% แต่ถ้าเราลงทุนผ่าน Gold Future เราจะขาดทุนสูงถึง 50% !!

เครื่องมือในตลาดการลงทุนที่ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนให้สูงขึ้น ได้ก็จะเป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Future, Option, Forward, Swap และ Derivative Warrant ซึ่งตราสารอนุพันธ์แต่ละประเภทก็มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง มีอัตราทด (Leverage หรือ Gearing Ratio) ที่แตกต่างกัน ยิ่งมีอัตราทดสูง ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: