Podcast EP17 | สุขภาพการเงินที่ดี ทำไมถึงมีได้ยาก ?

Podcast EP17 | สุขภาพการเงินที่ดี ทำไมถึงมีได้ยาก ?

3 min read  

ฉบับย่อ

  • สุขภาพทางการเงินเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องตรวจทุกปี ไม่ต่างจากการตรวจสุขภาพประจำปีของตัวเราเอง
  • เหตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่มีสุขภาพทางการเงินไม่ดี อาจเป็นเพราะแนวคิด มายาคติที่ทำให้เข้าใจเรื่องของการเงินที่ผิดไป

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast


Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: