Podcast EP10 | Libra กับการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินโลกครั้งยิ่งใหญ่

Podcast EP10 | Libra กับการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินโลกครั้งยิ่งใหญ่

3 min read  

ฉบับย่อ

  • Libra ถูกริเริ่มจากโครงการ NBU (Next Billion User) ที่ Facebook ต้องการผู้ใช้เงินเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ล้านคน ซึ่ง Facebook ไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นเพียง 1 ใน 100 ของ Founding Member เท่านั้น
  • Libra เป็น Stable Coin ที่ไม่มีการขึ้นลงของราคาไม่เหมือนกับ Bitcoin
  • Libra ถูกสร้างมาเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินง่ายขึ้น สะดวกขึ้นและประหยัดขึ้น

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast


error: