Podcast EP79 | "เงินเฟ้อ vs เงินฝืด" สิ่งไหนน่ากลัวกว่ากัน ?

Podcast EP79 | “เงินเฟ้อ vs เงินฝืด” สิ่งไหนน่ากลัวกว่ากัน ?

 

ฉบับย่อ

  • เงินเฟ้ออ่อน ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนให้เห็นการเติบโตที่ดีของระบบเศรษฐกิจ
  • เงินฝืดแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจและถ้ายิ่งอยู่ในสภาวะเงินฝืดอย่างยาวนานจะยิ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจในระดับโครงสร้างได้

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Money Buffalo TikTok"
"Money Buffalo TikTok"

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

"Money Buffalo Podcast" on JOOX Application

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
คอร์สการเงินออนไลน์ คอร์สลงทุน
คอร์สการเงินออนไลน์ คอร์สลงทุน
error: