Podcast EP47 | “Deglobalization” อนาคตโลกใหม่หลังวิกฤตโควิด-19

Podcast EP47 | “Deglobalization” อนาคตโลกใหม่หลังวิกฤตโควิด-19

 

ฉบับย่อ

  • เมื่อก่อนโลกเราดำเนินแนวคิดที่เรียกว่า โลกาวิวัฒน์ (Globalization)  แต่หลังจากเกิดสงครามทางการค้าและวิกฤต-19 ทำให้แนวคิด Deglobalization กำลังจะเข้ามาแทนที่
  • Deglobalization เป็นแนวคิดย้อนศรกับ Globalization ที่เริ่มให้ทุกประเทศพึ่งพาตัวเองมากขึ้น ให้ห่วงโซ่อุปมาน Supply chain ครบจบภายในประเทศเท่านั้น

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

"Money Buffalo Podcast" on JOOX Application


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: