Podcast EP14 | ทำไมราคา "อสังหาริมทรัพย์" ถึงขึ้นตลอดเวลา ?

Podcast EP14 | ทำไมราคา “อสังหาริมทรัพย์” ถึงขึ้นตลอดเวลา ?

3 min read  

ฉบับย่อ

  • อสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มของราคาปรับเพิ่มขึ้นตลอดเวลาจากหลากหลายปัจจัย และปัจจัยนึงที่สำคัญอย่างมากเลย ก็คือ เรื่องของดอกเบี้ย
  • ในอนาคตคนที่เรียนและเพิ่มเริ่มต้นงานมีแนวโน้มจะมีอสังหาริมทรัพย์เป้นของตัวเองได้ยากมากขึ้นเรื่อย ๆ

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast


Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: