Podcast EP50 | ด้านมืดของตลาดหุ้นที่เกิดการล่าอาณานิคมโดยไม่ใช้อาวุธ

Podcast EP50 | “ด้านมืดของตลาดหุ้น” ที่เกิดการล่าอาณานิคมโดยไม่ใช้อาวุธ

 

ฉบับย่อ

  • การล่าอาณานิคมในอดีตคือการถืออาวุธเข้าไปยึดครองพื้นที่และเก็บส่วยต่างๆออกมาจากพื้นที่นั้นในปัจจุบันการล่าอาณานิคมก็ยังคงอยู่เพียงแต่ไม่ใช่การถืออาวุธเข้าใส่กันอีกต่อไป
  • การระดุมผ่านตลาดทุน การกู้เงินจากต่างประเทศ รวมถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatizaion) ต่างก็เป็นเครื่องมือในการล่าอาณานิคมในยุคปัจจุบัน

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

"Money Buffalo Podcast" on JOOX Application


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: