FIF

ย่อมาจาก Foreign Investment Fund เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยการจัดตั้ง FIF ต้องได้รับความเห็นชอบจากตั้ง กลต. และ ธปท.