ETF

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

ย่อมากจาก Exchange Traded Fund เป็นกองทุนรวมดัชนีที่ลงทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้เหมือนกับดัชนีหรือราคาสินทรัพย์อ้างอิง

error: