[How to] สรุป 6 ขั้นตอน "กู้เงินจากออมสิน" - วงเงินกู้สูงสุด 3 เเสนบาท เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที

[How to] สรุป 6 ขั้นตอน “กู้เงินจากออมสิน” – วงเงินกู้สูงสุด 3 เเสนบาท เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที

5 min read  

ฉบับย่อ

 • ธนาคารออมสินออกโครงการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยมีวงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท
 • ผู้สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อวงเงินสูงสุด 300,000 บาท ตั้งเเต่วันนี้ – 30 ก.ย. 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ
 • การกู้ในครั้งนี้เป็นเงินกู้ระยะยาว (L/T) อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปีตลอดอายุสัญญากู้เงิน โดยใช้ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"เปิดบัญชี Windsor Broker"
"เปิดบัญชี Windsor Broker"

ธนาคารออมสินออก “โครงการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” มีวงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเราสามารถ “กู้เงินจากออมสิน” ได้โดยยื่นขอสินเชื่อวงเงินสูงสุด 300,000 บาท เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพได้จากที่ได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้เพราะการระบาดของโควิด-19 เปิดให้ลงทะเบียนกู้เงิน ตั้งเเต่วันนี้ – 30 ก.ย. 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ 

ประเภทสินเชื่อของโครงการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นเงินกู้ระยะยาว (L/T) อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปีตลอดอายุสัญญากู้เงิน โดยใช้ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก ซึ่งจะเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

พี่ทุยจึงมาสรุปขั้นตอน “กู้เงินจากออมสิน” กับโครงการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพของธนาคารออมสินครั้งนี้มาให้ฟังกัน 

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

ตามรายละเอียดดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
 3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ ผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 • ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ ตัดผม เป็นต้น และ “ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง” เช่น จำหน่ายสินค้าออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/ เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
 • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/ รถตู้สาธารณะ/ รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
 • ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบประเภทกิจการ

เพื่อเช็คจำนวนเงินให้กู้สูงสุด

[How to] สรุป 6 ขั้นตอน "กู้เงินจากออมสิน" - วงเงินกู้สูงสุด 3 เเสนบาท เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที

ขั้นที่ 3  หลักประกันการ “กู้เงินจากออมสิน”

เเบ่งเป็น 2 กรณีตามวงเงินกู้

 1. กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan)
 2. กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ทั้งปีไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้ 

ขั้นที่ 4 เตรียมเอกสารประกอบการขอกู้เงิน

เพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน ณ สาขา (ไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้) โดยแยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

[How to] สรุป 6 ขั้นตอน "กู้เงินจากออมสิน" - วงเงินกู้สูงสุด 3 เเสนบาท เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที

ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้ คลิกที่นี่

ขั้นที่ 5 ลงทะเบียนขอสินเชื่อ “โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ”

 1. เข้าเว็บไซต์โครงการสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารออมสิน คลิก
 2. อ่านรายละเอียดคุณสมบัติให้ครบถ้วน ก่อนทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับธนาคารฯ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ” และคลิก “ลงทะเบียน”
 3. กรอก “ข้อมูลส่วนตัว “ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับลงทะเบียน

[How to] สรุป 6 ขั้นตอน "กู้เงินจากออมสิน" - วงเงินกู้สูงสุด 3 เเสนบาท เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที

4. เลือก “ประเภทกิจการเเละวงเงินกู้”

[How to] สรุป 6 ขั้นตอน "กู้เงินจากออมสิน" - วงเงินกู้สูงสุด 3 เเสนบาท เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที

5. อัปโหลดหลักฐานการประกอบอาชีพ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเเฟรนไชส์ ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทอาชีพ

[How to] สรุป 6 ขั้นตอน "กู้เงินจากออมสิน" - วงเงินกู้สูงสุด 3 เเสนบาท เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที

6. เลือกวันเวลานัดหมายเเละสาขาของธนาคารออมสินที่สะดวก สำหรับเข้าไปยื่นเอกสารประกอบการขอกู้

[How to] สรุป 6 ขั้นตอน "กู้เงินจากออมสิน" - วงเงินกู้สูงสุด 3 เเสนบาท เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที

7. ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด จากนั้นทำเครื่องหมายถูกที่ช่องข้อตกลง
       8. คลิก “ลงทะเบียน” กรณีลงทะเบียนด้วยตัวเองไม่สำเร็จ ต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาที่สะดวกโดยตรง 

ขั้นที่ 6 ไปยื่นเอกสารประกอบการขอกู้ ณ ธนาคารออมสินตามวันเเละเวลาที่นัดหมาย 

เมื่อทำตามทั้ง 6 ขั้นตอนก็ถือว่า “ยื่นเอกสารขอสินเชื่อสำเร็จ” เหลือเพียงเเต่รอทางเจ้าหน้าที่พิจารณาผลการขอสินเชื่อเท่านั้น 

พี่ทุยขอย้ำว่า โครงการนี้ให้กู้เพื่อ “นำไปเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ” ไม่ใช่ไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อนะ

อ่านเพิ่มเติม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
error: