[สรุปโพสต์เดียวจบ] ติดโควิด-19 เบิกประกันสังคมยังไง สำหรับผู้ประกันตน ม.33-39-40

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ติดโควิด-19 เบิกประกันสังคมยังไง สำหรับผู้ประกันตน ม.33-39-40 ฉบับปี 2565

4 min read  

ฉบับย่อ

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีลาป่วย 30 วันแรกจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง สามารถเบิกกรณีขาดรายได้ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% โดยคิดจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จำนวน 4,800 บาท ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องส่งสมทบมาอย่างน้อย 3 เดือน ในระยะเวลา 4 เดือนก่อนจะเบิกเงินชดเชยรายได้ซึ่งจะได้เงินทดแทนสำหรับทางเลือก 1 , 2 และ 3

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

ช่วงนี้โรคระบาดยอดฮิตที่หันไปทางไหนก็ถามกันว่า “เกมรึยัง?” อยู่เสมอ ก็คือ “โควิด-19” แล้วถ้าติดขึ้นมาจะทำยังไงต่อ คนที่อยู่ในประกันสังคมเบิกอะไรได้ไหม วันนี้พี่ทุยเลยพามาดูวิธี “เบิกประกันสังคม” ในกรณีผู้ประกันตน “ม.33-39-40” ติดโควิด-19 ฉบับปี 2565 กัน ไปฟังกัน 

กรณีที่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมติดโควิด-19 สามารถใช้สิทธิในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และเงินทดแทนรายได้ โดยผู้ประกันตนแต่ละมาตราจะต้องเข้ารับการรักษาในระบบสำนักงานประกันสังคม หรือ สปสช. เพื่อขอรับใบรับรองแพทย์มาเบิกประกันสังคม

การเบิกค่าชดเชยค่ารักษา เมื่อหยุดงาน กรณีติดโควิด-19 จากประกันสังคม 

1. เข้ารักษาตัวตามระบบที่ สปสช. กำหนด

2. ทำเรื่องขอใบรับรองแพทย์ ยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ระบุการติดเชื้อ ระบุวันหยุดงาน

3. เตรียมเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้จากสำนักงานประกันสังคม

เอกสาร/หลักฐาน เพื่อ “เบิกประกันสังคม” เมื่อ “ติดโควิด-19” 

1. แบบคำขอประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ดาวน์โหลด หรือขอแบบฟอร์ม “แบบคำขอประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)” จากสำนักงานประกันสังคม กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และเลือก “ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย” แล้วเลือกค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน จากนั้นเลือกเงินทดแทนการขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่…. ถึงวันที่….. กลับเข้าทำงานวันที่….

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ สำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ (ต่างชาติ/ต่างด้าว)

3. สำเนาบัตรประกันสังคม

4. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (ระบุวันหยุดงาน)

5. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (กรณีเบิกค่ารักษา)

6. หนังสือรับรองการหยุดงานจากนายจ้าง

7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ หน้าแรก

8. กรณีเปลี่ยนชื่อ สกุล แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุลด้วย

[สรุปโพตส์เดียวจบ] ติดโควิด-19 เบิกประกันสังคมยังไง สำหรับผู้ประกันตน ม.33-39-40

เงื่อนไข “เบิกประกันสังคม” หาก “ติดโควิด-19” สำหรับปี 2565 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 

กรณีลาป่วย 30 วันแรกจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือ กรณีจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย โดยรับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน หากป่วยเรื้อรังได้รับไม่เกิน 365 วัน

เงื่อนไขการเบิกประกันสังคมโควิด 2565 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จำนวน 4,800 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง จะสามารถได้เงินทดแทน ไม่เกิน 365 วัน 

ทั้งนี้ ม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39

สปสช. จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ และผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยใน ดังนี้ 

1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2. ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตน (ค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามอาการ และการให้คำปรึกษา)

3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่น ๆ

4. ค่ายาที่ใช้รักษา

5. ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล

6. ค่าบริการ X-ray

7. ค่า Oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

เงื่อนไขการเบิกประกันสังคมโควิด 2565 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40

ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องส่งสมทบมาอย่างน้อย 3 เดือน ในระยะเวลา 4 เดือนจนเกิดสิทธิ์ก่อน จึงจะเบิกเงินชดเชยรายได้กับประกันสังคมได้ โดยมี 3 ทางเลือกดังนี้

  • ทางเลือกที่ 1 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 700 บาท
  • ทางเลือกที่ 2 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
  • และทางเลือกที่ 3 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

ซึ่งจะแบ่งกรณีการเบิกสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้เป็น จะได้เงินทดแทนวันละ 300 บาท กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 วันต่อปี (สำหรับทางเลือก 1 และ 2) และไม่เกิน 90 วันต่อปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)

หรือได้เงินทดแทนวันละ 200 บาท กรณีแพทย์ให้รักษาตัวที่บ้าน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 วันต่อปี (สำหรับทางเลือก 1 และ 2) และไม่เกิน 90 วันต่อปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)

หรือได้เงินทดแทนวันละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี กรณีไม่ได้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือไม่ได้กักตัว มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้นมาแสดงต่อสำนักงาน (เฉพาะทางเลือกที่ 1 และ 2 เท่านั้น สำหรับทางเลือกที่ 3 ไม่คุ้มครอง)

“เบิกประกันสังคม” กรณี “ติดโควิด-19” ต้องใช้เวลากี่วัน

การเบิกเงินชดเชยต่างๆ จากประกันสังคม อยู่กับระยะเวลาการพิจารณาเอกสารของเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ซึ่งเร็วสุดอาจจะได้เงินภายใน 7 วัน หรือภายในวันที่ 30 หรือ 31 ของเดือนที่ทำเรื่องเบิก ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินได้ที่ www.sso.go.th โทร 1506

อ่านเพิ่ม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
error: