"มาตรการดูแลเยียวยาโควิด-19 ระยะที่ 3" รวม 1.9 ล้านล้านบาท

“มาตรการดูแลเยียวยาโควิด-19 ระยะที่ 3” รวม 1.9 ล้านล้านบาท

2 min read  

ฉบับย่อ

  • กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยออก “มาตรการดูแลเยียวยาโควิด-19 ระยะที่ 3” รวมวงเงินกว่า 1.9 ล้านล้านบาท
  • วงเงินทั้งหมดจะเป็นเพียงการอนุมัติล่วงหน้าเพื่อใช้เบิกจ่ายได้อย่างทันที เมื่อเกิดเหตุจำเป็นด้วยการทยอยกู้ ไม่ใช่การกู้ทั้งหมดมากองไว้แล้วทยอยเบิกจ่าย

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Money Buffalo TikTok"
"Money Buffalo TikTok"

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออก “มาตรการดูแลเยียวยาโควิด-19 ระยะที่ 3″ รวมวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

ประกอบไปด้วย 3 มาตรการหลักดังนี้

1. พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายหลัก 2 ส่วน

– แผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นเยียวยาประชาชน 6 เดือน เยียวยาเกษตรกร รวมถึงการดูแลด้านสาธารณสุข วงเงิน 600,000 ล้านบาท

– แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชน รวมไปถึงการสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่ต่าง ๆ วงเงิน 400,000 ล้านบาท

2. พ.ร.ก. ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs วงเงิน โดยจะเป็นการให้สินเชื่อใหม่ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี สำหรับ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินรวม 500,000 ล้านบาท

รวมถึงให้ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยยาว 6 เดือน ให้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท เน้นย้ำครั้งนี้ว่าเป็นการเลื่อนงวดการชำระออกไปเท่านั้น แต่ยังมีการคิดคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ สำหรับใครที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยแนะนำว่าให้จ่ายชำระตามเดิมจะดีที่สุด

3. พ.ร.ก. ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน โดยการตั้งกองทุน Corporate Bond LIquidity Stabilization Fund (BSF) และให้ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย ซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว วงเงินกองทุน 400,000 ล้านบาท

ปล. วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท เป็นการเตรียมความพร้อม ไม่ได้หมายความว่าจะกู้มากองไว้ 1.9 ล้านล้านบาททั้งหมด แต่เตรียมไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
คอร์สการเงินออนไลน์ คอร์สลงทุน
คอร์สการเงินออนไลน์ คอร์สลงทุน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: