"PE Ratio" คืออะไร ?

“PE Ratio” คืออะไร ?

2 min read  

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

“PE Ratio” คืออะไร ?

“PE Ratio” หรือ Price to Earnings Ratio เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง “ราคาหุ้นต่อหุ้น (Price)” เทียบกับ “กำไรต่อหุ้น (EPS)”

"PE Ratio" คืออะไร ?

โดย “กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)” คำนวณได้จาก

"PE Ratio" คืออะไร ?

“PE Ratio” มีหน่วยเป็นเท่า ซึ่งสามารถมองได้ว่า ถ้าเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งตอนนี้ เราจะคืนทุนในระยะเวลากี่ปี เรามักจะเห็นอัตราส่วนทางการเงินนี้ได้บ่อยครั้งสำหรับคนที่ลงทุนในตลาดหุ้น เพื่อบอกความถูกหรือแพงของหุ้น

สมมติว่าเราซื้อหุ้นบริษัทหนึ่งที่มีราคาหุ้น (Price) เท่ากับ 100 บาท แต่มีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 10 บาท หมายความว่าค่า PE Ratio มีค่าเท่ากับ 10 เท่า แปลว่าถ้าเราสามารถถือหุ้นตัวนี้ได้ 10 ปีก็จะได้เงินคืนครบ 100 บาทตามมูลค่าเงินที่ลงทุนไป ในกรณีที่บริษัทนี้ทำกำไรได้เท่าเดิมทุกปี โดยเงินที่เราได้คืนนั้นอาจจะกลับมาในรูปเงินปันผลหรือส่วนต่างของราคา (Capital Gain)

ข้อควรระวังในการใช้ PE Ratio

การที่ “PE Ratio” มีค่าที่ต่ำไม่ได้หมายความว่าหุ้นนั้นราคาถูกเสมอไป เพราะโดยทั่วไปแล้ว เวลาคำนวณมูลค่าหุ้นเราจะมองว่าในอนาคตหุ้นตัวนี้มีโอกาสเติบโตได้เท่าไหร่ด้วย นั่นหมายความว่าถ้าในอนาคตหุ้นตัวนึงถูกมองว่ามีโอกาสเติบโตของกำไรในอนาคตได้มากกว่าหุ้นอีกตัวหนึ่ง หุ้นที่มีโอกาสเติบโตมากกว่ามักจะมีค่า PE Ratio ที่สูงกว่า

ดังนั้นในการพิจารณาซื้อหรือไม่ซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งไม่สามารถบอกได้จาก PE Ratio เพียงตัวเดียวเท่านั้นต้องพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ประกอบด้วยเสมอ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะนำไปเทียบกับค่า PE Ratio เฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ประกอบเพื่อหาหุ้นตัวนี้ว่าถูกหรือแพงกว่าค่าเฉลี่ย


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: