"ตราสารหนี้" คืออะไร ?

“ตราสารหนี้” คืออะไร ?

1 min read  

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

“ตราสารหนี้” คืออะไร ?

“ตราสารหนี้” คือ สิ่งที่กิจการออกให้กับผู้ลงทุนเพื่อแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าหนี้ โดยผลตอบแทนที่ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับก็คือ “ดอกเบี้ย (Interest)” และเมื่อครบอายุตามที่กำหนดก็จะได้รับเงินต้นคืน โดยสถานะของผู้ลงทุนจะถูกเรียกว่า “เจ้าหนี้” และบริษัทหรือกิจการจะมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” หลาย ๆ ครั้งตราสารหนี้ก็ถูกเรียกว่าสัญญาเงินกู้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้เช่นกัน

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่จะถูกกำหนดในตราสารหนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า บริษัทหรือลูกหนี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน ยิ่งมีความมั่นคงมาก โอกาสเบี๊ยวหนี้จะต่ำ ก็สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงได้ แต่ถ้าบริษัทมีความเสี่ยงที่สูงมากกว่าทั่วไปก็จำเป็นต้องกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วเราสามารถดูความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของกิจการได้จาก “อันดับเครดิต (Credit Rating)” ยิ่งมีอันดับเครดิตที่สูงยิ่งแปลว่ามีความมั่นคงสูงนั้นเอง

ซึ่งประเภทของตราสารหนี้นั้นก็มีหลากหลาย โดยชื่อของตราสารหนี้นั้นส่วนใหญ่จะแบ่งไปตามประเภทของผู้ออกตราสารหนี้เป็นหลักเช่นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเราจะเรียกว่า พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนเราจะเรียกว่า “หุ้นกู้”

การลงทุนใน “ตราสารหนี้” ก็มีความเสี่ยงเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้น ไม่ว่าจะเป็น

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือความเสี่ยงในการเปลี่ยนตราสารหนี้เป็นเงินสดนั้นทำได้ยาก
ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ (Credit/Default Risk) คือความเสี่ยงที่จะถูกเบี๊ยวหนี้
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย (Interest rate Risk) คือความเสี่ยงเมื่อดอกเบี้ยขึ้นแล้วราคาตราสารหนี้จะลง
ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ (Inflation Risk) คือความเสี่ยงที่ดอกเบี้ยที่แท้จริงจะได้น้อยลง

จะเห็นได้ว่าการลงทุนในตราสารหนี้เองก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ดังนั้นอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนนะ


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: