เข้าใจการเงินการลงทุนได้ง่ายๆ ด้วย "ทฤษฎี Maslow"

เข้าใจการเงินการลงทุนได้ง่ายๆ ด้วย “ทฤษฎี Maslow”

 

ฉบับย่อ

  • มนุษย์เราต้องการอะไรในชีวิตบ้าง ในแต่ละขั้นมีความต้องการที่ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วใน “ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์” ประกอบด้วย ความต้องการด้านปัจจัยพื้นฐาน ความมั่งคงความปลอดภัย ความรัก การยอมรับ และต้องการความสำเร็จส่วนบุคคล
  • ความต้องการจากทฤษฎีมาส์โลว์ นำมาปรับใช้กับการวางแผนการเงินการลงทุนได้ด้วยเช่นกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
  • ความต้องการด้านปัจจัยพื้นฐาน เปรียบกับ การออมเงินในกองทุนตลาดเงินหรือทำประกันสะสมทรัพย์
  • ความมั่นคงความปลอดภัย เปรียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ การทำประกันชีวิตประกันสุขภาพ
  • ส่วนความรักความเป็นเจ้าของ เปรียบกับการลงทุนในกองทุนรวม หรือการทำประกับแบบยูนิตลิงค์
  • หากพูดถึงการยอมรับ เปรียบกับ การลงทุนในหุ้น หรือลงทุนที่เฉพาะเจาะจง
  • และสุดท้ายความต้องสำเร็จส่วนบุคคล เปรียบกับการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆอย่างของสะสม

มนุษย์เราต้องการอะไรในชีวิตบ้าง ?

คำถามที่สำคัญของชีวิต การมีเป้าหมายช่วยทำให้ชีวิตเรามีคุณค่า ทำให้รู้ว่าเราทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง ไปเพื่ออะไรและเพื่อใครกัน

มีทฤษฎีที่โด่งดังระดับโลก เป็นที่ยอมรับกันของคนทั่วโลก มีการเรียนการสอนกันมากมาย “ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์” (Maslow’s hierarchy of needs Theory) ในบทความนี้ขอเรียกสั้นๆว่า “ทฤษฎี Maslow” คิดค้นโดยอับราฮัม มาสโลว์ ทฤษฏีนี้เสนอว่าทุกคน โดยธรรมชาติแล้วมีความต้องการตามลำดับ ซึ่งแสดงไว้ในรูปของฐานพีระมิด โดยความต้องการลำดับแรกจะมีมากที่สุดเป็นความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนขาดไม่ได้ ไปจนถึงความต้องการสูงสุด

หรือสำหรับใครที่เคยเรียนหรือลืมไปแล้ว พี่ทุยจะมาอธิบายกันใหม่ ระดับปีรามิดความต้องการของมนุษย์ 5 ชั้น ประกอบไปด้วย

เข้าใจการเงินการลงทุนได้ง่ายๆ ด้วย "ทฤษฎี Maslow"1. ความต้องการทางด้านพื้นฐาน (Basic Physiological)

เป็นความต้องการของคนทางด้านปัจจัย 4 นั่นเอง คนเราต้องการที่จะมีน้ำ มีอาหาร มีบ้าน มีที่พักอาศัย มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และมียารักษาโรค เป็นสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงใช้ชีวิตประจำวัน

2. ความต้องการทางด้านความมั่คงปลอดภัย (Safety & Security)

พอคนเราเริ่มมีความต้องการพื้นฐานแล้ว ต่อมาเราจะมีความต้องการเรื่องความมั่งคงปลอดภัย อย่างเช่น การมีงานที่มั่นคง หรือมีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพร่างกาย หรือการได้มีครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อตอบสนองเรื่องความปลอดภัยทางด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว

3. ความต้องการทางด้านความรัก (Love and belonging)

คนเราโดยทั่วไปแล้วต้องการความรักจากคนรอบๆข้าง ทั้งจากครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคนในสังคม มนุษย์ถือเป็นสัตว์สังคมที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มนุษย์จึงต้องการมีความรัก มีครอบครัว เพื่อเป็นสิ่งที่เรารักและต่อมามีความเป็นเจ้าของครอบครองในสิ่งที่ตนเองรักต่อไป

4. ความต้องการทางด้านการยอมรับ (Self Esteem)

เมื่อคนเรามีความต้องการด้านปัจจัยพื้นฐาน ทางด้านความมั่งคงปลอดภัย และด้านความรักมาทั้งหมดแล้ว ความต้องการต่อมาที่มนุษย์ต้องการ จะเป็นด้านของการได้รับการยอมรับจากตนเองหรือจากคนในสังคม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ เพื่อให้ตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าในตัวของเราเอง

5. ความต้องการทางด้านความสำเร็จส่วนบุคคล (Self Actualization)

ข้อนี้ถือเป็นความปรารถนาสูงสุดของแต่ละบุคคล เมื่อมีความต้องการทั้ง 4 ขั้นครบแล้ว คนเราจะมีความฝันที่อยากทำ หรือการได้เป็นตามที่เราต้องการตามที่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละคน

“ทฤษฎี Maslow” เกี่ยวอะไรกับการเงินการลงทุน ?  

ความต้องการของชีวิตเกี่ยวกับการลงทุน เราจะต้องลงทุนอะไรบางอย่าง เพื่อให้ได้อะไรบางอย่าง อย่างเช่น เราอยากมีร่างกายสุขภาพที่ดี เราก็ต้องลงทุนเรื่องการดูแลตนเอง ลงทุนเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย เช่นเดียวกับด้านการเงินการลงทุน เราก็ต้องวางแผนเพื่อให้ความต้องการของตนเองบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย เริ่มจากความต้องการ 5 ชั้น ดังนี้

ความต้องการทางด้านกายภาพ (Basic Physiological)

ความต้องการพื้นฐานของชีวิต เทียบกับการเงินการลงทุน เงินออมในรูปของกองทุนตลาดทุน เพื่อให้มีสภาพคล่อง  และการทำประกันแบบสะสมทรัพย์ การทำประกันสังคม เพื่อปกป้องคุ้มครองความเสี่ยงและเน้นการออมเงินไว้ใช้จ่าย

ความต้องการทางด้านความมั่งคงปลอดภัย (Safety & Security) 

ความมั่นคงปลอดภัย เป็นสิ่งที่คนต้องการ เทียบกับการเงินการลงทุน การที่นำเงินไปซื้อพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงๆ หรือการทำประกันสุขภาพ การทำประกันชีวิต หรือบริษัทที่มีสวัสดิการคุ้มครองความเสี่ยงและการดูแลรักษาสุขภาพ

ความต้องการทางด้านความรัก (Love and belonging)

ความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ถ้าเทียบกับการเงินการลงทุน การลงทุนในกองทุนรวม หรือลงทุนระยะกลาง-ยาว อย่างเช่น LTF, RMF เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุน และได้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย หรือที่กำลังได้รับความนิยมที่เรียกว่า ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ (Unit linked) ที่เป็นการประกันควบกับการลงทุน ซึ่งคุ้มครองประกันชีวิตพ่วงกับการออมในกองทุนรวมไปในตัวด้วย

ความต้องการทางด้านการยอมรับ (Self Esteem)  

ความต้องการด้านการยอมรับหรือความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสียง เปรียบกับการเงินการลงทุน เหมือนกับการที่ลงทุนในหุ้น หรือการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงที่มากกว่าการเก็บออมเงินในแบบทั่วๆไป เช่น การลงทุนในกองอสังหาฯ กอง REITs หรือการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งรูปแบบของหุ้นหรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น จนเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

ความต้องการทางด้านความสำเร็จส่วนบุคคล (Self Actualization)  

ถือเป็นความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์ เมื่อความต้องการทั้ง 4 ข้อข้างต้นครบแล้ว สำหรับข้อนี้มนุษย์จะมีความต้องการเฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ตามความสามารถและศักยภาพที่เรามีและเราเต็มใจที่จะทำให้ได้อย่างดีที่สุด หากเปรียบเทียบกับการเงินการลงทุน เหมือนกับการที่เราเลือกลงทุนในทางเลือก อย่างการลงทุนในของสะสมต่าง ๆ เช่น งานศิลปะ พระเครื่อง รถยนต์คลาสสิค นาฬิกา หรือที่ดิน หรือการได้มี Passive Income และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความฝันของตนเอง

ทั้งหมดนี้เป็นทฤษฏีขั้นบันได 5 ขั้นของมาสโลว์ที่พี่ทุยได้ลองนำมาปรับใช้เพื่อวางแผนสำหรับการเงินการลงทุน จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในทุกลำดับขั้นของชีวิต เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาได้ดีถึงความต้องการของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี

พี่ทุยอยากให้ลองกลับมาถามตนเองต่อมาว่า เรากำลังอยู่ในลำดับความต้องการในชีวิตขั้นใดกันบ้าง และสิ่งสำคัญเราจะพัฒนาตนเองอย่างไรเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในขั้นต่อไปจนไปถึงขั้นสุดยอดของชีวิต หรือ ความสำเร็จส่วนบุคคลนั่นเอง แต่ในช่วงระหว่างเดินทางนั้นอย่าลืมที่คนรอบข้างของเรา หรือช่วยเหลือผู้อื่นและคนในสังคมด้วย ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเพียงอย่างเดียว ยังมีคนที่เรารัก และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของเราด้วย เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันพัฒนากันให้ดีกันต่อไป

error: